Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Dobiega końca przebudowa DW 936 w Wodzisławiu Śl.

Zdjęcie

We wrze­śniu tego roku za­koń­czy się prze­bu­do­wa DW 936 w Wo­dzi­sła­wiu Śl. Wy­ko­naw­ca de­kla­ru­je, że za­awan­so­wanie prac wy­no­si 90 proc. Ro­boty kon­cen­tru­ją się na li­czą­cym 820 m od­cin­ku od skrzy­żo­wa­nia z DW 933. Ro­ze­bra­na jest już kon­struk­cja drogi, sta­bi­lizo­wany grunt i u­kła­dane ko­lej­ne war­stwy kon­struk­cji drogi. Bu­do­wa­na jest także ka­nali­zacja desz­czo­wa.

 

Ruch na tym od­cin­ku jest za­mknię­ty dla tran­zy­tu. Moż­li­wy jest do­jazd do po­se­sji w sys­te­mie wa­hadło­wym. Kie­row­cy po­ru­sza­ją­cy się tym od­cin­kiem pro­sze­ni są o u­waż­ną jazdę i nie wjeż­dża­nie na czer­wo­nym świe­tle.


W Urzędzie Miasta w Imielinie podpisano umowę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a firmą Strabag, która będzie realizowała jedną z kluczowych dla regionu inwestycji – przebudowę Drogi Wojewódzkiej 934.

Zdjęcie

W uroczystości uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, radni Sejmiku Piotr Czarnynoga i Przemysław Wydra, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor oraz liczne grono samorządowców reprezentujących m.in. gminy Chełm Śląski, Imielin. Bieruń i Lędziny.


Uwaga! Całkowite zamknięcie DW 936 dla tranzytu

Zdjęcie

W poniedziałek, 06 czerwca br., o godzinie 11:00 na przebudowywanej DW 936 w Wodzisławiu Śląskim wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Polega on na całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka ul. Młodzieżowej (DW 936) od skrzyżowania z ul. Oraczy do skrzyżowania z ul. Ks. Edmunda Szwedy.

 

Ruch tranzytowy zostanie poprowadzony objazdami (patrz mapy), natomiast mieszkańcy domów znajdujących się na zamkniętym odcinku drogi i komunikacja miejska, będą mieli możliwość przejazdu przez teren budowy, jednak wiązać się to będzie z możliwymi utrudnieniami w trakcie prowadzenia robót.

 


Będzie przetarg na budowę nowego wiaduktu w Lublińcu

Zdjęcie

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW 906 (ul. Powstańców Śląskich) w km 0+729 w Lublińcu.

 

Wiadukt istniejący


Istniejący wiadukt drogowy o długości całkowitej 174,10 m umożliwia przejazd i przejście pieszych ciągiem drogi wojewódzkiej nad torami linii kolejowych nr 61 Kielce– Fosowskie, nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, torami stacji kolejowej w Lublińcu oraz nad drogą gminną nr 440072S (ul. Nowa i ul. Plebiscytowa w Lublińcu) oraz nad drogą gruntową.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl