Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Uwaga: w piątek, 22 bm. fragment DW 948 będzie całkowicie zamknięty!

Zdjęcie

Firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która przebudowuje DW 948 na zlecenie ZDW w Katowicach informuje, że  na piątek, 22 lipca br., w godzinach od 6.00 do 22.00 planowane jest całkowite zamknięcie drogi w obu kierunkach na odcinku od zapory w Tresnej (skrzyżowanie ulic: Żywiecka i Spacerowa) do skrzyżowania ulic: Krakowska, Nad Jeziorem i Oczkowska w Oczkowie.

 

Zamknięcie odcinka związane jest z koniecznością wykonania robót bitumicznych na wspomnianym odcinku DW 948.


Postępuje przebudowa DW 948

Zdjęcie

W dobrym tempie przebiega jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji podjętych przez ZDW w Katowicach w ostatnim czasie. Przebudowa DW 948 na odcinku 17,36 km, między Żywcem (skrzyżowanie z DW 946) a Kobiernicami (skrzyżowanie z DK 52) jest już zaawansowana w ponad 20 proc.

 

Oprócz wszystkich prac związanych z rozebraniem konstrukcji drogi, przepustów i obiektów mostowych i budowy ich od nowa, wykonawca mierzy się także z zadaniem umocnienia zboczy przylegających do drogi. W trakcie geologicznego rozpoznania poprzedzającego projektowanie przebudowy ujawniono 42 osuwiska. Projekt przewiduje umocnienie 9 z nich. Wykonawca użyje do tego stalowych pali o średnicy 50 i 60 cm o łącznej długości prawie 9,8 km! Prócz tego także 579 m sześc. żelbetonowych oczepów, kotw gruntowych o łącznej długości niemal 5 km i gwoździ gruntowych o łącznej długości prawie 3 km.

 

Przebudowa samej drogi, ze względu na to że biegnie między zboczami gór, a brzegami rzeki Soły i sztucznych zbiorników wodnych, jest skomplikowana także ze względów logistycznych. Brak jest miejsca na posadowienie np. tymczasowych mostów, utrudnione jest manewrowanie ciężkim sprzętem itp.


Dobiega końca przebudowa DW 936 w Wodzisławiu Śl.

Zdjęcie

We wrze­śniu tego roku za­koń­czy się prze­bu­do­wa DW 936 w Wo­dzi­sła­wiu Śl. Wy­ko­naw­ca de­kla­ru­je, że za­awan­so­wanie prac wy­no­si 90 proc. Ro­boty kon­cen­tru­ją się na li­czą­cym 820 m od­cin­ku od skrzy­żo­wa­nia z DW 933. Ro­ze­bra­na jest już kon­struk­cja drogi, sta­bi­lizo­wany grunt i u­kła­dane ko­lej­ne war­stwy kon­struk­cji drogi. Bu­do­wa­na jest także ka­nali­zacja desz­czo­wa.

 

Ruch na tym od­cin­ku jest za­mknię­ty dla tran­zy­tu. Moż­li­wy jest do­jazd do po­se­sji w sys­te­mie wa­hadło­wym. Kie­row­cy po­ru­sza­ją­cy się tym od­cin­kiem pro­sze­ni są o u­waż­ną jazdę i nie wjeż­dża­nie na czer­wo­nym świe­tle.


W Urzędzie Miasta w Imielinie podpisano umowę pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach a firmą Strabag, która będzie realizowała jedną z kluczowych dla regionu inwestycji – przebudowę Drogi Wojewódzkiej 934.

Zdjęcie

W uroczystości uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, radni Sejmiku Piotr Czarnynoga i Przemysław Wydra, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor oraz liczne grono samorządowców reprezentujących m.in. gminy Chełm Śląski, Imielin. Bieruń i Lędziny.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl