Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik

 

Okres realizacji zadania (robót budowlanych):   od 17.07.2023 r. do 17.04.2026 r.

Wartość całkowita zadania:                             343 649 510,50 zł

Wartość dofinansowania:                                 292 000 000 zł

 

W dniu 17-07-2023 r. podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik z terminem zakończenia 17-04-2026 r.

W dniu  22-04-2024 r. podpisano decyzję w sprawie dofinansowania projektu własnego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.04 ,,Fundusze  Europejskie dla sprawnego transportu’’, Działanie FESL.04.01 ,,Drogi wojewódzkie’’.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Czerwionka-Leszczyny w powiecie mikołowskim i rybnickim. Projektowana droga wojewódzka stanowi ważne połączenie o charakterze ponadregionalnym. Łączy autostradę A1, będącą częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), prowadząc ruch od strony przejścia granicznego w Czechach, w kierunku ważnych punktów w aglomeracji śląskiej.

Zakres projektu obejmuje m.in.:

- przebudowę drogi o parametrach klasy G o łącznej długości ok. 23,985 km

- ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowa (całkowita wymiana) istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony

- przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań,

- przebudowę/budowę chodników i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego,

- budowę i przebudowę zjazdów,

- budowę miejsc przeznaczonego do kontroli pojazdów,

- przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych,

- zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu,

- budowę sygnalizacji świetlnych,

- wykonanie azyli dla pieszych na wybranych przejściach,

- budowę i przebudowę przepustów

- poprawę stanu technicznego obiektów mostowych w ok. km 16+545 i ok. km 18+010

- budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu)

- wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego

- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi - sieci uzbrojenia i inne, w tym urządzenia melioracji

- budowę kanałów technologicznych

Ogólnym celem projektu jest poprawa warunków ruchu, efektywności i jakości w obszarze drogi wojewódzkiej nr 925 bezpośrednio połączonej z autostradą A1 za pośrednictwem ronda w ciągu DW 925 w miejscowości Stanowice (węzeł Rybnik) i A4 (na terenie miasta na prawach powiatu Ruda Śląska) należącymi do sieci TEN-T, poprzez jej przebudowę, na odcinku pomiędzy granicami miast na prawach powiatu Ruda Śląska – Rybnik. Przebudowana DW 925 połączona przez węzeł Rybnik z autostradą A1 usprawni komunikację z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice – Pyrzowice. Ponadto przebudowywana droga przyczyni się do polepszenia infrastruktury drogowej z DK 44, która stanowi połączenie komunikacyjne z m. Tychy, Mikołów, Gliwice, Bieruń, Oświęcim, a tym samym stanowi połączenie z województwem małopolskim oraz opolskim. W ten sposób DW 925 umożliwia dostęp miejscowości powiatu mikołowskiego, rybnickiego i Rybnika do bazowej sieci TEN-T.

Ponadto projekt przewiduje wybudowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak:

– inteligentny system sygnalizacji świetlnej, działające w trybach akomodacyjnych tzn.

z dostosowaniem programów do natężenia ruchu;

– azyle na przejściach dla pieszych w wybranych miejscach;

– zabudowę balustrad i barier, elementów bezpieczeństwa ruchu;

– doświetlenie przejść dla pieszych;

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu osiągnięto również poprzez ograniczenie prędkości pojazdów. Środkami zapewniającymi to rozwiązanie jest:

– wprowadzenie elementów mających na celu uspokojenie ruchu, oznakowania pionowego,

w postaci ograniczenia prędkości;

– zmiana kierunku prowadzenia ruchu na skrzyżowaniu poprzez zastosowanie ronda bądź skrzyżowania skanalizowanego z wyznaczonym pasem do lewoskrętu.

Wprowadzone zostaną również rozwiązania wpływające na zarządzanie i organizację transportu publicznego są m.in.:

- przebudowa drogi w zakresie korekty łuków poziomych, ujednolicenie szerokości jezdni,

- dostosowanie nośności drogi do nacisku osi 11,5 t,

- zastosowanie cichej nawierzchni,

- budowa/przebudowa zatok autobusowych,

- wykonanie krawężników peronowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Istotnym aspektami są również:

- komplementarność transgraniczna i międzyregionalna tj. program Interreg Czechy - Polska 2021-2027 (m.in. powiat rybnicki);

- usprawnienie ruchu komunikacyjnego dla regionu i poprawa dostępu do kluczowych obiektów przemysłowych, handlowych, oświaty i zdrowia;

- poprawa połączenia komunikacyjnego ważnych ośrodków gospodarczych aglomeracja śląska - Rybnik;

- zwiększenie dostępności do obiektów kluczowych dla rozwoju gosp. Regionu .tj. dostęp do Katowickiej Strefy Ekonomicznej(powiat rybnicki, Stanowice) oraz do bazy Inwest - in Silesia m.in. Miasto Ruda Śląska;

Realizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi (m.in.: pieszych, kierowców,  rowerzystów, osób z niepełnosprawnościami)  oraz zapewnienie odpowiedniej płynności dzięki wprowadzeniu jednolitych przekrojów, poprawie stanu technicznego nawierzchni i budowie chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

 

 

 

 

 

2024-05-07

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl