Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Strategiczne Mapy Hałasu 2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich W Katowicach realizując zadania wynikające z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. z 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) opracował w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego strategiczne mapy hałasu dla dróg wojewódzkich województwa śląskiego będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu udostępnia się zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy przekazania - załącznik nr 2 ust. 10 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1325).

Udostępnieniu dla potrzeb informowania społeczeństwa podlega streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym oraz część graficzna opracowanych map.

Część graficzna strategicznych map hałasu obejmuje niżej wymienione mapy w podziale na drogi:

  1. Mapa emisyjna
  2. Mapa imisyjna LDWN
  3. Mapa imisyjna LN
  4. Mapa terenów objętych ochroną LDWN
  5. Mapa terenów objętych ochroną LN
  6. Mapa terenów zagrożonych hałasem LDWN
  7. Mapa terenów zagrożonych hałasem LN
  8. Mapa inwestycji LDWN
  9. Mapa inwestycji LN

Tymczasowo część graficzną strategicznych map hałasu udostępnia się w formacie *.pdf na wniosek, który należy przekazać na adres: sekretariat@zdw.katowice.pl

We wniosku należy wskazać nazwę mapy oraz numer arkusza mapy która ma zostać udostępniona.

Poniżej zamieszcza się wykazy arkuszy map opracowanych dla dróg wojewódzkich województwa śląskiego będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ruchu powyżej 3 mln w poszczególnych powiatach oraz streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym:

2022-06-01

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl