Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice

Okres realizacji zadania           od 16.11.2022 r. do 16.11.2025 r.

(robót budowlanych):

Wartość całkowita zadania:      135 983 400 zł

Wartość dofinansowania:         81 000 000 zł

23 sierpnia 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice”. Dnia 16.11.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, tj. Konsorcjum Firm: Lider: Eurovia Polska S.A. Partner: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. na kwotę 124 997 382,01 zł.

Umowę na świadczenie usługi Konsultanta sprawującego nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji zawarto w dniu 24.08.2022 r. z firmą DTŚ S.A. na kwotę 2 972 910 zł.

W dniu 04.11.2022 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pn.: ,,Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice’’.

Przedmiotowa inwestycja – obwodnica Sośnicowic - zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego i przebiega przez tereny gminy Sośnicowice oraz miasta Gliwice.

Planowana obwodnica Sośnicowic, jako docelowy nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 408, przejmie ruch pojazdów ciężarowych jadących w ciągu obecnej drogi wojewódzkiej nr 408 oraz drogi nr 919 i zmierzających do węzła z autostradą A4 węzeł Ostropa) położonego na terenie miasta Gliwice.

Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 6,75 km. Droga zaprojektowana zostanie
w standardzie klasy „G” o jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

W stanie obecnym ruch samochodowy prowadzony jest głównie ciągiem drogowym, który tworzy droga wojewódzka nr 408. Zagospodarowanie terenu wzdłuż istniejącego ciągu komunikacyjnego jest zróżnicowane od terenów o zagospodarowaniu rolniczym, tereny o zabudowie jednorodzinnej

i usługowej aż po zwartą zabudowę miejską. Głównymi celami planowanej budowy obwodnicy, jako docelowego śladu drogi jest:

·         stworzenie osi komunikacyjnej spajającej poszczególne części województwa śląskiego,

·         poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego co przyczynia się do obniżenia kosztów transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno – środowiskowym,

·         wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar silnie zagospodarowany co podniesie jakość życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego, drgań oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

·         poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym eliminacja wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych wypadków drogowych,

·         wsparcie rozwoju subregionu,

·         wzrost atrakcyjności obszarów dla potencjalnych inwestorów, co może przełożyć się na wzrost gospodarczy i obniżenie stopy bezrobocia w okolicy.

Link do strony projektu: https://www.obwodnica-sosnicowic.pl/

 

 

2022-12-02

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl