Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Obwodnica miejscowości Koziegłowy

Okres realizacji zadania

Dokumentacja projektowa:                             2022 - 2024

Planowane realizacja robót budowlanych:        2025 - 2027

 

Wartość całkowita zadania:      200 000 000 zł

Wartość dofinansowania:         100 000 000 zł

W marcu 2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: Obwodnica miejscowości Koziegłowy.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRAKT SP. Z O.O. SP. K.
Dnia 27.08.2022 r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę: 2 696 571,78 zł.

W dniu 07-05-2022 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pn.: ,,Obwodnica miejscowości Koziegłowy’’. Na realizację Zadania zostało zapewnione dofinansowanie w kwocie 100 000 000 zł.

Przedmiotowa inwestycja – obwodnica miejscowości Koziegłowy - zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego i przebiega przez tereny gminy Koziegłowy i Woźniki.

Planowana obwodnica miejscowości Koziegłowy, jako docelowy ślad drogi wojewódzkiej nr 789, stanowić będzie jeden z podstawowych korytarzy dojazdowych do drogi krajowej nr 1
(obecnie DK 91) oraz autostrady A1.

Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 7,3 km. Droga zaprojektowana zostanie
w standardzie klasy „G” o jednej jezdni po jednym pasie ruchu. Zakłada się budowę m.in.:

·  nowego odcinka drogi klasy G o przekroju jednojezdniowym o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
szerokości pobocza min. 1,25 m; nośność drogi - dopuszczalny nacisk osi 115 kN

·  chodników o szerokości min. 2 m,

·  skrzyżowań i obiektów inżynierskich.

W stanie obecnym ruch samochodowy prowadzony jest głównie ciągiem drogowym, który tworzy droga wojewódzka nr 789. Zagospodarowanie terenu wzdłuż istniejącego ciągu komunikacyjnego jest zróżnicowane od terenów o zagospodarowaniu rolniczym, tereny o zabudowie jednorodzinnej i usługowej aż po zwartą zabudowę miejską. Głównymi celami planowanej budowy obwodnicy, jako docelowego śladu drogi jest:

·  stworzenie osi komunikacyjnej spajającej poszczególne części województwa śląskiego

·  poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego co przyczynia się do obniżenia kosztów transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno – środowiskowym

·  wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar silnie zagospodarowany co podniesie jakość życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego, drgań oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery

·  poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym eliminacja wysokich kosztów społecznych
i ekonomicznych wypadków drogowych

·  obniżenie kosztów środowiska wynikające z poprawy jakości infrastruktury

·  wsparcie rozwoju subregionu

·  wzrost atrakcyjności obszarów dla potencjalnych inwestorów, co może przełożyć się na wzrost gospodarczy i obniżenie stopy bezrobocia w okolicy.

 

Link do strony projektu: https://www.trakt.eu/obwodnica-kozieglowy/

 

 

 

 

 

2022-09-15

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl