Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa DW 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1

zestaw logotypów: flaga polski godło polski logo polski ład

Nazwa zadania:

Przebudowa DW 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Okres realizacji zadania            od 13.04.2023 r. do 13.04.2026 r. w tym:

(robót budowlanych):

Etap I odcinek Mikołów – Wyry – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 13-04-2026 r.

Etap II odcinek Wyry – Gostyń – do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 13-04-2025 r.   
Etap II dofinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Etap III Gostyń – Kobiór – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 13-04-2026 r.

Wartość całkowita zadania:      250 000 000 zł

Wartość dofinansowania:         65 000 000 zł

 

21 marca br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDIMEX S.A. W dniu 13 kwietnia 2023 r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 245 595 518,79 zł, w tym Etap I i III kwota 122 820 266,10 zł, Etap II kwota 122 775 252,69 zł a 12-04-2023 r. na świadczenie usługi Konsultanta sprawującego nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji na kwotę 2 884 350,00 zł.

 

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W czerwcu 2022 r. Województwo Śląskie otrzymało Wstępną Promesę o wartości 65 mln zł, natomiast 6 kwietnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie udzielił Województwu Śląskiemu Promesę na kwotę 65 000 000 PLN.

Droga wojewódzka nr 928 stanowi drogę o parametrach drogi klasy technicznej G. Odcinek przebudowywany rozpoczyna się na skrzyżowaniu z Drogą Krajową Nr 44 w Mikołowie, a kończy na skrzyżowaniu z Drogą Krajową Nr 1 w miejscowości Kobiór.

Przebudowywana droga podzielona jest na następujące odcinki:

Etap I — Mikotów — Wyry od km 0+053,53 do km 5+069

Etap II — Wyry — Gostyń od km 5+100 do km 13+028

Etap III — Gostyń — Kobiór od km 13+477,2 do km 15+441

Zakres przebudowy obejmuje:

-        ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowa istniejącej konstrukcji
nawierzchni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony

-      przebudowę i korektę geometrii istniejących skrzyżowań

-      przebudowę istniejących chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych
oraz budowę co najmniej jednostronnych chodników na odcinkach zabudowanych

-      budowę i przebudowę zjazdów

-      przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych

-      zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i uspokojenia ruchu

-      budowę sygnalizacji  przejść dla pieszych, rowerów, azyli dla pieszych, wysp
spowalniających ruch itp.

-      budowę i przebudowę przepustów

-      przebudowę obiektów mostowych

-      budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu)

-      wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, drenaże, przepusty)

-      zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji

-      budowę kanałów technologicznych

-      przebudowę ogrodzeń

Realizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej płynności dzięki wprowadzeniu jednolitych przekrojów, poprawie stanu technicznego nawierzchni i budowie chodników, ciągów pieszo — rowerowych i ścieżek rowerowych.

Link do strona internetowej: https://www.dw928-mikolow.pl/

 

 

2023-06-20

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl