Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa DW 934

zestaw logotypów: flaga polski godło polski logo polski ład

Nazwa zadania:

Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Okres realizacji zadania            od 21.06.2022 r. do 21.09.2024 r.

(robót budowlanych):

 

Wartość całkowita zadania:      151 245 707 zł

Wartość dofinansowania:         140 745 706,10 zł

19 maja br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. z Wrocławia. 21 czerwca 2022 r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 148 153 374,84 zł, a 22-06-2022 r. na świadczenie usługi Konsultanta sprawującego nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji na kwotę 2 506 740,00 zł.

 

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021r. Województwo Śląskie otrzymało Wstępną Promesę o wartości 152 mln zł, natomiast 6 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie udzielił Województwu Śląskiemu Promesę na kwotę 140.745.706,10 PLN co stanowi 95% wartości robót budowlanych.

 

Droga Wojewódzka nr 934 stanowi uzupełnienie kluczowej sieci drogowej łącząc DK44 i S1. Jest to jeden z głównych szlaków dojazdu m.in. do Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”, jak również terenów przemysłowych, na których znajduje się firma FIAT AUTO POLAND. DW 934 jest drogą
o znaczeniu tranzytowym dla dostawców i dystrybutorów, jak również dla społeczności lokalnej dojeżdżającej do zakładów pracy. Z uwagi na powyższe droga ta charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu powodującym efekt „wąskiego gardła” na kluczowej dla połączenia międzyregionalnego (woj. śląskie i małopolskie) drodze. W stanie istniejącym droga posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów
i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów). Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Przebudowa obejmuje odcinek DW 934 od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu na długości ok 9 km.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to jesień 2024 roku.

 

2022-07-11

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl