Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09GE/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

Odcinek przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK 1 w miejscowości Kolonia Poczesna, a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu, włącznie z ww. skrzyżowaniem. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w celu uzyskania parametru technicznego nośności – kategorii ruchu KR5 przy dopuszczalnym obciążeniu osi 115 kN/oś oraz klasy technicznej G, przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych, zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi miejscowe poszerzenie drogi i przebudowa istniejących skrzyżowań, co usprawni ruch komunikacyjny.

 

Okres realizacji: lipiec 2019- luty 2022

Całkowity koszt inwestycji: 241 287 972,48

Koszty kwalifikowane: 240 447 363,42 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 139 459 470,78 zł

 

2018-07-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl