Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09FE/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Wodzisław Śląski–Jastrzębie-Zdrój (km 12+151,18 do km 19+344,76) i Pawłowice–Pszczyna (km 33+130,14 do km 49+238.95). Projekt wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w celu uzyskania klasy technicznej G, przy dopuszczalnym obciążeniu osi 115 kN/oś, całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, ujednolicenie szerokości drogi (jezdni i poboczy), przebudowę/budowę ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań, zastosowania nowych sygnalizacji świetlnych i aktualizację istniejących programów, realizację systemu meteorologicznego oraz budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego. Realizacja nin. projektu pozwoli usprawnić ruch komunikacyjny i wpłynie na podniesienie płynności ruchu na przedmiotowych odcinkach drogi poprzez poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych DW933.

 

Okres realizacji: grudzień 2019- listopad 2021

Całkowity koszt inwestycji: 243 396 349,14 zł

Koszty kwalifikowane: 243 396 349,14 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 140 001 580,03 zł

 

2018-07-23

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl