Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odciek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowani z DK 86

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09FD/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 zaczyna się na skrzyżowaniu
z drogą krajową DK78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK86 w miejscowości Będzin. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę jezdni polegającą na dostosowaniu jej parametrów do obowiązujących warunków technicznych, w tym całkowitą wymianę nawierzchni (o zmniejszonej hałaśliwości) wraz z jej wyprofilowaniem (klasa techniczna G, przekrój 1x2, KR5, nośność 115 kN/oś), budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie poszerzeń i przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych, korektę geometrii osi trasy i kątów przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach, przebudowę przejazdu kolejowego/obiektów mostowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów i wykonanie elementów odwodnienia drogi.

 

Okres realizacji: lipiec 2019- wrzesień 2021

Całkowity koszt inwestycji: 119 897 502,02 zł

Koszty kwalifikowane: 116 730 339,57

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 95 006 823,37

 

2018-07-18

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl