Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Północne obejście miasta Żywiec II etap – od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60

Zdjęcie

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-035/12-00 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Północne obejście miasta Żywiec II etap – od ronda w Śródmieściu w km 0+970,93 do ul. Beskidzkiej w km 2+921,60” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Projekt obejmował budowę nowego odcinka drogi klasy G 1/2 (od km +970,93 do km 2+088,86) o łącznej długości 1,118 km oraz przebudowę istniejącej jezdni (ul. Krakowska od km 2+088,86 do km 2+921,60) o długości 0,833 km. Ponadto w ramach budowy północnego obejścia m. Żywiec powstało czterowylotowe skrzyżowanie typu „małe rondo” na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, Krakowskiej i Nowoprojektowanej, urządzenia ochrony środowiska, przepusty, itp.

 

Projektowana droga klasy „G” o długości wynoszącej 1,951 km stanowi dodatkowe połączenie miasta – rejon Śródmieście z kierunkiem wylotowym na Suchą Beskidzką i pełni rolę północnej obwodnicy dla miasta Żywiec.

 

Początek opracowania zlokalizowano w km 0+970,93 w rejonie nowo wybudowanego ronda na przecięciu ulic: Al. Wolności, Brackiej, MZK, II Przeprawy Mostowej. Koniec zadania ma miejsce na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Beskidzką w km 2+921,60 na Górze Burgałowskiej.

 

Celem projektu jest polepszenie warunków ruchu w północnej części miasta poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego jadącego w kierunku Suchej Beskidzkiej z ulic śródmieścia na nowoprojektowany odcinek oraz wybudowanie pasa dla pojazdów wolnych na wzniesieniu.

 

Niniejszy projekt budowy północnego obejścia Żywca ma wpływ na:

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym oraz odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji,
 • poprawę warunków ruchu w śródmieściu poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego na nowoprojektowany odcinek.

 

Powyższe cele są zgodne z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którym jest: „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.

 

W ramach robót budowlanych wykonano następujące prace:

 • rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z rozwiązaniami projektowymi,
 • wycinka zieleni,
 • roboty ziemne (38 000 m3),
 • roboty bitumiczne (23 500 m2) w tym:
 • nawierzchnia jezdni ciągów głównych:
  • warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego o gr. 15 cm o uziarnieniu 0/63 – 24 859 m2,
  • podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 o uziarnieniu 0/31,5
  • gr. po zagęszczeniu 17 cm – ok.23 500 m2,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego AC22 o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca
  • gr. po zagęszczeniu 8 cm – ok. 23 000 m2
  • nawierzchnia z mieszanki typu SMA – warstwa ścieralna o uziarnieniu 0/11
  • gr. po zagęszczeniu 4 cm – ok. 22 500 m2
 • przebudowa kolidującej infrastruktury: sieci gazowej, teletechnicznej, linii energetycznej niskiego i średniego wraz z budową nowego oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV Żywiec – Sporysz,
 • budowa kanalizacji deszczowej o długości 1400 m,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: urządzeń do podczyszczania spływów opadowych,
 • budowa 8 przepustów drogowych,
 • wykonanie żelbetowych murów oporowych o łącznej długości 366 m i średniej wysokości 3,5m,
 • wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych w rejonie budynku nr 118 przy ul. Sienkiewicza.

 

wykonawca: MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

konsultant: MP Mosty, Kraków

okres realizacji: czerwiec 2010 r. –grudzień 2011 r.

całkowity koszt inwestycji: 18 722 310,18 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 16 289 328,04 PLN

Logotypy RPO WSL, WSL, UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl