Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 – projektowana droga wojewódzka nr 935

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-036/12-00  z dn. 22-11-2012 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935 – projektowana droga wojewódzka nr 935” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie korpusu drogowego obwodnicy, budowę obiektów inżynierskich oraz przebudowę obecnej infrastruktury występującej na trasie wytyczonej obwodnicy. Do zadań szczegółowych projektu należą:

 • wykonanie skrzyżowania jednopoziomowego skanalizowanego z sygnalizacją świetlną dla połączenia obwodnicy z drogą wojewódzką nr 935 – ul. Rybnica,
 • wykonanie skrzyżowania jednopoziomowego skanalizowanego z sygnalizacją świetlną dla połączenia obwodnicy z ul. Batalionów Chłopskich,
 • wykonanie wiaduktu WD-1 w ciągu ul. Leśnej nad projektowaną obwodnicą,
 • wykonanie wiaduktów w ciągu obwodnicy nad:
  • ul. Doświadczalną (droga gminna) – wiadukt WO-2,
  • ul. Strzelecką (droga gminna) – wiadukt WO-3,
  • ul. Łowiecką (droga gminna) – wiadukt WO-4,
 • budowa sieci dróg serwisowych niezbędnych dla prawidłowej, bieżącej obsługi obwodnicy w zakresie technicznym, leżącej w gestii właściciela oraz służących do obsługi sąsiednich działek,
 • wykonanie przepustów.

Projektowany ślad obwodnicy przebiega przez tereny niezurbanizowane. W większości przypadków są to tereny rolnicze, natomiast w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną występują tereny leśne. Jedynie w rejonie skrzyżowań występuje rozproszona zabudowa.

 

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy:

 • klasa techniczna G,
 • przekrój 1x2 (drogowy, w rejonie skrzyżowań uliczny),
 • kategoria ruchu KR6,
 • dopuszczalne obciążenie: 115kN/oś,
 • prędkość projektowa: Vp=70 km/h
 • prędkość miarodajna: Vm=90 km/h – teren niezabudowany, Vm=80 km/h – teren zabudowany,
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
 • szerokość pasa środkowego dla relacji w lewo -: 3,5 m,
 • szerokość pasa zewnętrznego dla relacji w prawo: 3,5 m,
 • opaska zewnętrzna: 0,5 m,
 • pobocze: 1,5 m.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez udrożnienie kluczowej dla województwa śląskiego sieci drogowej w obrębie aglomeracji Pszczyńskiej, na trasie Katowice - Pszczyna– Żory – Rybnik – Racibórz. Wymienione udrożnienie sieci drogowej możliwe będzie dzięki budowie północnej obwodnicy miasta w skład której wchodzi szereg obiektów inżynierskich zmniejszających zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego oraz umożliwiających wprowadzanie nowoczesnych systemu sterowania ruchem drogowym.

Projekt jest ważnym i kluczowym elementem infrastruktury drogowej, usytuowanym w centrum Europy na przecięciu szlaków komunikacyjnych biegnących z południa na północ i ze wschodu na zachód.

 

Wpływ projektu:

Niniejszy projekt budowy północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna w ciągu DW 935 – projektowana droga wojewódzka nr 935 ma wpływ na:

 • poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez odciążenie dróg lokalnych
  i powiatowych przenosząc ruch bieżący oraz „tranzytowy” na przedmiotową północna obwodnicę Miasta Pszczyna,
 • zapewnienie bezpieczniejszego dojazdu do gmin i sołectw ościennych,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dotychczasowej infrastruktury drogowej,
 • poprawę płynności ruchu drogowego, skrócenie czasu dojazdu, a co za tym idzie zmniejszenie emisji spalin,
 • zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionu aglomeracji pszczyńskiej i powiatów położonych w dalszej części ciągu drogi wojewódzkiej 935 względem pozostałych regionów województwa śląskiego,
 • wykorzystanie w pełni potencjału społeczno-gospodarczego regionu aglomeracji pszczyńskiej,
 • poprawę jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie zainteresowania inwestorów zewnętrznych,
 • poprawę stanu infrastruktury drogowej w myśl rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Zakres robót:

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • budowę drogi (obwodnicy) o dł. ok. 4,25 km
 • dwa skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną na połączeniu
  z drogą wojewódzką nr 935 (ul. Rybnicka) w km 56+820,47 oraz na połączeniu z drogą powiatową nr 4121S (ul. Batalionów Chłopskich) w km 57+986,34,
 • cztery obiekty inżynierskie: wiadukt drogowy WD-1 w ciągu drogi gminnej – ul. Leśnej (nad obwodnicą w km 57+145,89), wiadukt drogowy WO-2 w km 58+903,50 w ciągu obwodnicy nad drogą gminną – ul. Doświadczalną, wiadukt drogowy WO-3 w km 60+338,80 w ciągu obwodnicy
  a nad drogą gminną ul. Strzelecką, wiadukt drogowy WO-4 w km 60+586,14 w ciągu obwodnicy a nad drogą gminną – ulica Łowiecka
 • odwodnienie jezdni wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separatory), które odbywać się będzie przez odprowadzenie wody do rowów przydrożnych. Na projektowanym odcinku drogi przewiduje się następujące elementy odwodnienia: - wpusty uliczne drogowe, rowy przydrożne, sieć kanalizacji deszczowej.
 • przepusty
 • ekrany z dzwiękochłonnych paneli akustycznych
 • schody do obsługi separatorów
 • przebudowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia
 • przebudowa sieci wodociągowych
 • przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

 

Wykonawca:         STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Konsultant:          MP Sp. z o.o. S.k.

Okres realizacji:    kwiecień 2012 – listopad 2013

Całkowity koszt inwestycji:     57 898 043,19 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 50 321 128,82 PLN

Logotypy RPO WSL, WSL, UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl