Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa wiaduktu w ciągi drogi wojewódzkiej nr 928, przeprowadzającego ruch samochodowy nad torowiskiem PKP, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na dojazdach do obiektu mostowego, przebudowa urządzeń infrastruktury  technicznej, kolidujących z inwestycją, budowa sieci oświetleniowej.

Przedmiotowy projekt inwestycyjny obejmował:

  • Rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
  • Budowę nowego wiaduktu, przeprowadzającego ruch samochodowy nad torowiskiem PKP,
  • Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na dojazdach do obiektu mostowego,
  • Przebudowę istniejącego przepustu, biegnącego pod obiektem,
  • Przebudowę ulic klasy lokalnej, przebiegających pod wiaduktem,
  • Budowę konstrukcji oporowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 928, na dojazdach do wybudowanego wiaduktu,
  • Przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z inwestycją,
  • Budowę sieci oświetleniowej – na odcinku wybudowanego wiaduktu oraz na dojazdach do tego obiektu,

Dodatkowo przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem budowę i rozbiórkę tymczasowego przejazdu i przejścia w poziomie szyn, łączącego ul. Żelazną i ul. Leśników,
a także wycinkę zadrzewienia kolidującego z zaplanowanym zakresem robót.

W rezultacie przeprowadzonych prac istniejący obiekt mostowy – w stanie wyjściowym 12-to przęsłowy został skrócony o 7 przęseł od strony Kobióra. Zlikwidowane przęsła zostały zastąpione nasypem drogowym, ograniczonym obustronnie konstrukcjami oporowymi, z gruntu zbrojonego. Szerokość obiektu uległa zwiększeniu, w stosunku do stanu zastanego, przez obiekt przeprowadzono chodnik oraz ścieżkę rowerową.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-009/15-02
w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: ,,Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2010-2015

Całkowity koszt inwestycji: 12 520 786,32 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl