Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Informacje o ZDW

Status prawny

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach:

 • jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego powołaną w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położnych poza granicami miast na prawach powiatu,
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • jest jednostką budżetową; koszty działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach finansowane są z budżetu Województwa Śląskiego.


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach działa na podstawie:

 • Uchwały Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000r., poz. 838, tekst jednolity, ze zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590, tekst jednolity, ze zm.),
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148, tekst jednolity, ze zm.).


Organizacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia nr D/1321/13Z/23 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dnia 27.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Na czele Zarządu stoi Dyrektor, który kieruje pracą Zarządu przy pomocy Zastępców Dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami, Zastępcy Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych oraz Głównego Księgowego.


W skład Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wchodzą jednostki organizacyjne:

 • Wydział Finansowo-Księgowy WFK,
 • Wydział Dróg WD,
 • Wydział Mostów WM,
 • Wydział Inwestycji WI,
 • Wydział Kontraktów WK,
 • Wydział Inżynierii Ruchu WIR,
 • Wydział Prawny WP,
 • Wydział Administracji WA.

W skład struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie wchodzą placówki zamiejscowe tzw. rejony.


Przedmiot działalności i kompetencje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest pełnienie - zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o drogach publicznych - funkcji zarządu drogi dla dróg wojewódzkich, dla których zarządcą  jest Zarząd Województwa Śląskiego. W szczególności do zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należy:

 1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych),
 2. pełnienie funkcji inwestora (art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych),
 3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych),
 4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20 pkt 5 ustawy o drogach publicznych),
 5. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju (art. 20 pkt 6 ustawy o drogach publicznych),
 6. koordynacja robót w pasie drogowym (art. 20 pkt 7 ustawy o drogach publicznych),
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych (art. 20 pkt 8 ustawy o drogach publicznych),
 8. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom (art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych),
 9. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych (art. 20 pkt 9a ustawy o drogach publicznych),
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych),
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (art. 20 pkt 11 ustawy o drogach publicznych),
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników (art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych),
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg (art. 20 pkt 13 ustawy o drogach publicznych),
 14. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenia osób lub mienia (art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych),
 15. utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów (art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych),
 16. prowadzenie gospodarki gruntmi  i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.


Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: mgr inż. Zbigniew Tabor

Zastępca Dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami:
mgr inż. Jerzy Machowski

Zastępca Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych:
mgr inż. Lesław Dworzyński

Główny Księgowy:
mgr Bogusława Prymaczek


Majątek, którym dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zarządza siecią 1.259,9 km dróg, na
których znajduje się 339 obiektów mostowych o łącznej długości 8342,62 m
w tym 271 mostów, 48 wiaduktów, 17 kładek, 3 przejścia podziemne. Dodatkowo w administracji Zarządu znajduje się  1 przeprawa promowa, 97 konstrukcji oporowych, 8 przepompowni i 965 przepustów. Uchwałą nr 861/58/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.07.2003 r. powierzono Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach administrowanie nieruchomością położoną w Katowicach przy ul. Lechickiej wraz z budynkiem, który jest jego siedzibą. Majątek rzeczowy (brutto) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco:

 • Grunty: 629 089 214,94 zł,
 • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 320 418 738,55 zł,
 • Urządzenia techniczne i maszyny: 2 683 439,12 zł,
 • Środki transportu: 2 769 972,83 zł,
 • Pozostałe środki trwałe: 1 414 325,55 zł,

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wpływa rocznie około 12 000 pism, które są załatwiane w kolejności dat wpływu, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz stopnia skomplikowania sprawy.Wszystkie sprawy są załatwiane w terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.


Prowadzone w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach rejestry, ewidencje i archiwach oraz o sposoby i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach prowadzone są:

 1. REJESTRY
  1. rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  2. rejestr aktów wewnętrznych,
  3. rejestr kontroli zewnętrznej,
  4. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  5. rejestr wydatków,
  6. rejestr szkoleń.
 2. EWIDENCJE
  1. ewidencja dróg,
  2. ewidencja obiektów mostowych,
  3. ewidencja wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego,
  4. ewidencja środków trwałych,
  5. ewidencja delegacji służbowych,
  6. ewidencja czasu pracy.

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl