Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Projekt Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec

Logotypy RPO WSL, WSL, UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-034/12-00 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Etap I od km 45+190 do km 51+350
Wykonawca:                     EUROVIA POLSKA S.A.
Konsultant:                       INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.

Etap II od km 51+350 do km 53+816
Wykonawca:                    PRDiM S.A.
Konsultant:                      GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

Etap III od km 53+816 do km 56+741
Wykonawca:                    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
Konsultant:                      GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: grudzień 2010 - maj 2013

Całkowity koszt inwestycji : 47 492 612,40 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 34 359 986,51 PLN


Przedmiot projektu

Zdjęcie

Projekt obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej  nr 935 na odcinku 11, 551 km, od km 45+190 do km 56+741 w gminie Suszec. W ramach projektu zrealizowano przebudowę ciągów pieszych przyjezdniowych o szerokości 2,0 m i łącznej długości 9,66 km.

Przebudowywana droga pozostała drogą jednojezdniową, dwupasmową i dwukierunkową. Zmianie uległa geometria większości skrzyżowań – generalna przebudową objęto 10 skrzyżowań.
W ramach zadania  dobudowano pasy do skrętu w lewo, w prawo, pas włączenia oraz utworzono powierzchnię akumulacji.
Dostosowano parametry techniczne drogi oraz skrzyżowań do warunków normatywnych, wprowadzono wymagane poszerzenie na łukach poziomych, przebudowano geometrię 16 zatok autobusowych. Geometria drogi została dostosowana do obowiązujących przepisów, niweletę drogi podniesiono o 12-25 cm. Ze względu na wzmocnienie konstrukcji przy pomocy nakładek  asfaltowych, do nowej niwelety dostosowano pozostałe elementy drogi (w tym zjazdy, chodniki oraz zatoki autobusowe)


Założenia projektu

Zdjęcie

Głównym założeniem projektu jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez udrożnienie kluczowej dla województwa śląskiego sieci drogowej
w obrębie aglomeracji Pszczyńskiej, na trasie Pszczyna-Żory-Rybnik-Racibórz. Ponadto
w wyniku realizacji projektu nastąpiła zdecydowana poprawa bezpieczeństwa drogowego i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Procesy te będą miały istotny wpływ na idee integracji
z pozostałymi regionami kraju, pozwolą również na wzrost rozwoju społeczno – gospodarczego.


Zakres rzeczowy projektu

Zdjęcie
 • przebudowa konstrukcji drogi wraz z odwodnieniem,
 • przebudowa skrzyżowań
 • korekta przebiegu geometrycznego jezdni z poszerzeniem jezdni i korektą geometrii skrzyżowań,
 • ułożenie krawężnika ograniczającego jezdnię,
 • wykonanie nowych i przebudowa istniejących chodników,
 • budowa azyli dla pieszych,
 • wykonanie nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych,
 • odtworzenie poboczy gruntowych,
 • przebudowa oraz remont przepustów pod korona drogi,
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
 • wykonanie docelowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego.

Parametry techniczne

Zdjęcie
 • klasa techniczna: G
 • prędkość projektowa w terenie zabudowanym: Vpz=60km/h
 • prędkość w terenie niezabudowanym: Vpnz=70km/h
 • dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR6
 • liczba psów ruchu: 2
 • szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 • szerokość pasa akumulacji dla samochodów skręcających w lewo: 3,0m
 • szerokość pasa w krawężnikach w okolicy zastosowanych azyli dla pieszych: 3,25m
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl