Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Umieszczanie plakatów wyborczych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przypomina o procedurze uzyskania zgody na umieszczenie plakatów wyborczych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez samorząd województwa śląskiego.

By uzyskać zgodę należy pobrać wniosek, do którego link został zamieszczony na końcu niniejszej informacji.

Przedstawiciel komitetu wyborczego powinien go wypełnić i uzupełnić następującymi załącznikami:

1. Wzór graficzny materiału wyborczego z zachowaniem kolorystyki, podaniem jego wymiarów zewnętrznych [w metrach] wraz ze sposobem mocowania – 2 egz.

2. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczonym obszarem umieszczenia materiału wyborczego.

3. Aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym dokładnym miejscem umieszczenia wnioskowanego materiału wyborczego – 2 egz.

4. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego wydanego zgodnie z art. 33 Kpa wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł wymaganej przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za każde przedłożone pełnomocnictwo. Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice: Bank PKO BP S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

5. Kserokopia postanowienia Komisarza Wyborczego, w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego.

Następnie wniosek należy złożyć w biurze ZDW w Katowicach.

Przypominamy, że przepis art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy stanowi, że:

„Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”

Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane zgodnie z art. 110 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, który stanowi, iż:

„Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.”

Apelujemy do komitetów wyborczych o nie umieszczanie plakatów i banerów wyborczych na skrzyżowaniach i w sposób ograniczający widoczność kierowcom i pieszym. Takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim organom państwa.

Podstawa prawna:

  • Art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r., poz. 1277 tekst jednolity ze zm.): „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”.
  • Art. 110 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r., poz. 1277 tekst jednolity ze zm.): „Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód”.
  • Art. 110 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r., poz. 1277 tekst jednolity ze zm.): „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.
  • Art. 110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022r., poz. 1277 tekst jednolity ze zm.): „Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
2024-03-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl