Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Jak poprawić bezpieczeństwo na DW 941

Dzisiaj, 10 marca br. w Katowicach odbyło się spotkanie pracowników ZDW w Katowicach z władzami samorządów Ustronia i Wisły. Głównym tematem rozmów były okoliczności i przyczyny zdarzeń drogowych (zderzeń bocznych pojazdów i potrąceń pieszych na przejściu przez jezdnię) w rejonie skrzyżowania DW 941 z ul. Akacjową. Omawiano także zmiany w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu wprowadzone po konsultacjach z policją przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w tzw. „trybie awaryjnym”.

 

Nowa organizacja ruchu wprowadzona na okres trzech miesięcy poddawana będzie systematycznej analizie pod kątem jej wpływu na bezpieczeństwo i warunki ruchu na skrzyżowaniu. Na tej podstawie wysnuwane będą wnioski na temat ewentualnych, dalszych zmian na skrzyżowaniu.

 

Przedstawiciele władz Ustronia informowali, że niedawna decyzja ZDW w Katowicach o zamknięciu wjazdu z i na ul. Akacjową na trzy miesiące, spotkała się z dezaprobatą wielu mieszkańców miasta. Postulowali oni, by umożliwić wjazd w Akacjową z kierunku Skoczowa w możliwie najkrótszym terminie.

Dyskutowano także o niedostatecznym oświetleniu przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DW 941 (ul Katowicka) z ul. Akacjową. Burmistrz Ustronia zadeklarował, że najpóźniej do końca sierpnia br. gotowy będzie projekt budowy doświetlenia przejścia dla pieszych. Jednocześnie zobowiązał się, do podjęcia działań zmierzających do korekty harmonogramu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na DW 941 tak, aby był on lepiej dostosowany do zmieniających się w ciągu roku warunków oświetlenia. Zaobserwowano bowiem, że w sezonie jesienno-zimowym uliczne latarnie wyłączane są zbyt prędko – wcześniej niż na sąsiadujących z drogą wojewódzką ulicach lokalnych.

ZDW w Katowicach zobowiązał się do dodatkowej weryfikacji legalności posadowienia reklam w pasie drogowym DW 941 i usunięcia wszystkich ustawionych bez pozwolenia.

Padła też propozycja budowy nowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Skalica w Ustroniu. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że takie rozwiązanie może pozytywnie wpłynąć na warunki ruchu na obwodnicy Ustronia. Istotnym warunkiem takiej poprawy byłaby likwidacja obecnych włączeń do DW 941 ulic Drozdów, Lipowej i Akacjowej, które poprzez drogę zbiorczą mogłyby być skomunikowane z nowym skrzyżowaniem. Przedstawiciele ZDW w Katowicach zwrócili uwagę, że koncepcja takiego układu powinna być wykonana na podstawie prognozy ruchu uwzględniającej planowane inwestycje na terenie Ustronia oraz powinna przewidywać możliwość dobudowania w przyszłości drugiej jezdni drogi wojewódzkiej. Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia i Tomasz Bujok, burmistrz Wisły zadeklarowali wolę współpracy w przygotowaniach do budowy drugiej jezdni DW 941 na tym odcinku.

 

2023-03-10

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl