Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

 

Do dnia 30 września 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (art. 63 § 1 Kpa). W przypadku pism dostarczanych za pomocą komunikacji elektronicznej niezbędne jest stosowanie zasad związanych z identyfikacją użytkownika w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Droga elektroniczna nie oznacza komunikowania się mailem.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 63 § 3a Kpa, powinno:

a) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

b) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

c) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz, opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Osoba nie posiadająca podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym ma możliwość skorzystania w ww. zakresie z profilu zaufanego ePUAP, który obejmuje zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę posiadającą specjalne konto (konto użytkownika). W sytuacji gdy osoba nie posiada podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym bądź profilu zaufanego ePUAP podanie należy wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 63 § 2 Kpa podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego (art. 63 § 3 zdanie pierwsze Kpa) W polskim porządku prawnym zasadą jest, że skutki prawne wywołuje jedynie podpis własnoręczny, względnie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ręczny odtworzony metodą mechaniczną bądź w jakikolwiek inny sposób skopiowany nie wywołuje skutków prawnych, a pismo zawierające tego rodzaju "podpis" obarczone jest brakiem formalnym. Podobnie nie może być uznane za prawnie skuteczny podpis wskazanie za pomocą pisma mechanicznego imienia i nazwiska wnoszącego na końcu pisma. Stosownie do art. 64 § 2 Kpa organ administracji publicznej pozostawia podanie bez rozpatrzenia, po uprzednim wezwaniu wnoszącego do usunięcia braków podania w terminie 7 dni. Pisma nie zawierające wyżej wymienionych elementów pozostaną bez odpowiedzi.

 

Zasady składania petycji reguluje art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, który stanowi:

Art. 4

1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, iż w pozostałych sprawach udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną (e-mail), kierowaną na adres: sekretariat@zdw.katowice.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdw.katowice.pl

Kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl

 

Akceptowane Formaty

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w rozporządzeniu jw.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jest opublikowana na platformie ePUAP. Adres skrytki Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: /ZDW_Katowice/SkrytkaESP.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel.: +48 (32) 78 19 211

fax.: +48 (32) 78 19 200

e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl

2021-09-06

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl