Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Trwa przebudowa DW 791

Zdjęcie

Od roku trwa przebudowa DW 791 na odcinku od skrzyżowania z DK 1 w Kolonii Poczesna przez Osiny, i Poraj do początku obwodnicy Myszkowa i od jej końca do skrzyżowania z DK 78 w Zawierciu.

Tempo prac jest dobre. Wykonano już ok. 35 proc. wszystkich robót. Pewne opóźnienia notuje się na odcinku biegnącym przez zurbanizowany teren miasta Zawiercia wynika to z opóźnienia uzgodnień z właścicielem sieci energetycznych. Wydaje się, że po ich poczynieniu, mogą być nadrobione.

Do końca tego roku wykonawca planuje, że ułożona będzie nawierzchnia do warstwy wiążącej, na wszystkich odcinkach, które zostały dotychczas rozebrane.

Przedsięwzięcie obejmuje całkowitą wymianę wszystkich warstw konstrukcji drogi, od podbudowy do warstwy ścieralnej. Na długości ok. 24,5 km powstają także nowe mosty i przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zatoki autobusowe i oświetlenie uliczne. Przebudowana arteria, wraz ze zbudowaną w latach 2016 – 2018 obwodnicą Myszkowa, stanowić będzie nowoczesne i komfortowe połączenie DK 1 z DK 78.

W tym m.in.:

– przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony,
– ujednolicenie szerokości jezdni, – ujednolicenie szerokości poboczy,
– przebudowę i korekta geometrii istniejących skrzyżowań, – przebudowę oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
– przebudowę zjazdów do posesji,
– przebudowę i budowę zatok autobusowych,
– przebudowę, rozbiórkę oraz budowę obiektów mostowych:

  • nad rzeką Wartą w miejscowości Kolonia Borek,
  • nad rzeką Ordonką w miejscowości Masłońskie,
  • nad ciekiem wodnym w miejscowości Postęp,
  • nad ciekiem wodnym w kilometrze 28+826 nad ciekiem wodnym w miejscowości Marciszów,

– dowiązania do istniejących obiektów mostowych:

  • nad potokiem Ordonka ok km 11+051 w miejscowości Masłońskie,
  • nad rzeką Czarką, ok. km 14+142 w miejscowości Czarki Letnisko,

– budowę infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu,
– wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, drenaże, przepusty, kanalizacja deszczowa),
– budowę kanalizacji deszczowej,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
– sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji,
– budowę kanałów technologicznych,
– przebudowę ogrodzeń.

Zakończenie prac rozpoczętych 1 listopada 2019 roku planowane jest na 30 listopada roku przyszłego.

Koszt przedsięwzięcia to 158 milionów 506 tysięcy złotych. Dofinansowanie Unii Europejskiej wyniesie 87 milionów 550 tysięcy złotych. Środki własne Samorządu Województwa Śląskiego to kwota 70 milionów 956 tysięcy złotych.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2020-11-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl