Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym, aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apeluję, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Do odwołania wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, korespondencja może być wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 63 § 1 Kpa). W przypadku pism dostarczanych za pomocą komunikacji elektronicznej niezbędne jest stosowanie zasad związanych z identyfikacją użytkownika w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Droga elektroniczna nie oznacza komunikowania się mailem. Tożsamość piszącego musi być potwierdzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (o którym mowa w ustawie z 18.09.2001 r. – o podpisie elektronicznym), a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz, opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Osoba nie posiadająca podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym ma możliwość skorzystania w ww. zakresie z profilu zaufanego ePUAP, który obejmuje zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę posiadającą specjalne konto (konto użytkownika). W sytuacji gdy osoba nie posiada podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym bądź profilu zaufanego ePUAP podanie należy wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, iż w pozostałych sprawach udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną (e-mail), kierowaną na adres: sekretariat@zdw.katowice.pl. Zgodnie z art. 63 § 2 Kpa podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego - art. 63 § 3 zdanie pierwsze Kpa. W polskim porządku prawnym zasadą jest, że skutki prawne wywołuje jedynie podpis ręczny względnie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ręczny odtworzony metodą mechaniczną bądź w jakikolwiek inny sposób skopiowany nie wywołuje skutków prawnych, a pismo zawierające tego rodzaju "podpis" obarczone jest brakiem formalnym. Podobnie nie może być uznane za prawnie skuteczny podpis wskazanie za pomocą pisma mechanicznego imienia i nazwiska wnoszącego na końcu pisma. Stosownie do art. 64 § 4 Kpa organ administracji publicznej pozostawia podanie bez rozpatrzenia, po uprzednim wezwaniu wnoszącego do usunięcia braków podania w terminie 7 dni.

Pisma nie zawierające wyżej wymienionych elementów pozostaną bez odpowiedzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach akceptuje formaty elektroniczne wymienione w ww. rozporządzeniu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, jest opublikowana na platformie ePUAP. Adres skrytki Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: /ZDW_Katowice/SkrytkaESP.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul. Lechicka 24

40-609 Katowice

tel.: +48 (32) 78 19 211

fax.: +48 (32) 78 19 200

e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl

2020-08-10

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl