Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowe projekty remontów finansowanych z funduszy unijnych

Zdjęcie

Wczo­raj w biu­rze Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich pod­pi­sa­no kilka umów na wy­ko­na­nie pro­jektów prze­bu­do­wy dróg, które fi­nan­so­wane będą z fun­duszy u­nij­nych.

Usta­lo­no już za­sady po­zy­ski­wa­nia fun­duszy na in­we­sty­cje dro­go­we w ra­mach Re­gio­nal­nego Planu Ope­ra­cyj­nego dla wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

ZDW w Ka­to­wicach od kil­ku­na­stu mie­się­cy przy­go­towywa­ło się do ogłoszenia przetagów, które wy­ło­nią pro­jek­tan­tów i wy­ko­naw­ców inwestycji re­ali­zo­wanych przy u­dzia­le fun­duszy u­nij­nych.

Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wicach pod­pi­sał umowy na:

  • pro­jekt prze­bu­do­wy DW 491 od gra­ni­cy Czę­sto­chowy do gra­ni­cy z wo­je­wódz­twem łódz­kim,
  • na pro­jekt prze­bu­do­wy DW 492 od gra­ni­cy wo­je­wódz­twa do skrzy­żo­wa­nia z DK 46,
  • na prze­bu­do­wę DW 408 od gra­ni­cy Gli­wic do gra­ni­cy z wo­je­wódz­twem o­pol­skim.

Pro­jek­ty wy­ko­na­ją firmy z firmą Au­to­stra­da II Sp. z o. o. z Ka­to­wic i Egis Po­land Sp. z o. o. z War­szawy. Obie firmy wy­gra­ły prze­tar­gi o­fe­ru­jąc naj­ko­rzyst­niej­sze wa­run­ki wy­ko­na­nia pro­jektów.

W pod­pi­sa­niu umów u­czest­ni­czy­li przed­sta­wi­ciele władz miast i gmin przez które prze­biega­ją od­cin­ki dróg, które będą prze­bu­do­wy­wa­ne, miast So­śni­cowice, Kło­buck i gmin Popów i Miedź­no.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2015-09-17

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl