Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

DW 781 zamknięta

Od dziś, tj. 3 sierpnia do 31 paź­dzier­nika br. zamknięta będzie DW 781 w Kocierzu Rychwałdzkim. Wy­ko­nywa­ny bę­dzie drugi etap za­bez­pieczania o­su­wi­ska na zbo­czu, po któ­rym bie­gnie droga. Objazd wy­zna­czo­no dro­ga­mi wo­je­wódz­ki­mi nr 946, 948 do Kęt i dalej drogą kra­jo­wą nr 52 do An­dry­cho­wa.

Droga na dwóch od­cin­kach, na łącz­nej dłu­go­ści ok. 1 km bę­dzie ro­ze­bra­na, u­moc­nione bę­dzie pod­łoże za po­mocą mi­kro­pa­li, po czym droga bę­dzie od­bu­dowa­na. Kilka lat temu, po ob­fi­tych o­pa­dach zbo­cze o­su­nę­ło się. Wtedy prze­bu­do­wa­no pierw­szy od­ci­nek tej drogi. Teraz u­mac­niane będą jej frag­men­ty po obu stro­nach prze­bu­do­wy­wa­nego wtedy odcinka.

 


Lokalizacja zdarzenia
2015-08-03

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl