Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Otwar­cie DW 932 za ty­dzień

Re­montowany i za­mknię­ty od­ci­nek DW 932 w Świer­kla­nach, zo­sta­nie o­twar­ty dla ruchu wcze­snym ran­kiem w czwar­tek, 7 li­sto­pa­da br.

Po­cząt­kowo pla­no­wano jego o­twar­cie jutro, jed­nak in­spek­to­rzy ZDW w Ka­to­wi­cach stwier­dzili, że ko­niecz­ne jest jesz­cze do­koń­cze­nie prac ko­sme­tycz­nych na chod­ni­ku i zjaz­dach do po­se­sji. Prace wy­ma­gają wy­dłu­że­nia za­mknię­cia drogi jesz­cze przez kilka dni. Cho­dzi o bez­pieczeń­stwo u­czest­ni­ków ruchu i ekip bu­dow­la­nych.

Re­mont li­czą­ce­go ok. 1200 m od­cin­ka DW 932, roz­począł się 17 wrze­śnia br. Droga za­mknię­ta zo­sta­ła 9 sierp­nia, po tym jak in­spek­to­rzy ZDW w Ka­to­wi­cach stwier­dzili, iż de­for­ma­cja jezd­ni nie po­zwa­la u­żyt­ko­wać drogi w spo­sób bez­piecz­ny. Wy­ko­na­no wtedy szcze­gó­ło­we ba­dania kon­struk­cji drogi, które wy­ka­zały, że tylko ge­neral­ny re­mont ma tech­nicz­ne i e­ko­nomicz­ne u­za­sad­nie­nie.

ZDW w Ka­to­wi­cach, zło­żył wnio­sek do Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa, by do­konać prze­su­nięć w bu­dże­cie ZDW w Ka­to­wi­cach, gdyż re­mont DW 932 w Świer­kla­nach wy­ce­nio­no na ok. 4 mln zł. For­mal­no­ści zo­sta­ły speł­nio­ne 13 wrze­śnia br., a w po­nie­dzia­łek 17 wrze­śnia br. ekipy re­montowe roz­poczę­ły prace.


Ro­ze­bra­no w ca­ło­ści kon­struk­cję drogi. Wy­ko­na­no sta­bi­lizację grun­tu i od­bu­dowa­no całą kon­struk­cję drogi, przy za­sto­sowaniu no­wocze­snych tech­no­logii o­par­tych o Wy­tycz­ne Tech­nicz­ne ZDW w Ka­to­wi­cach.

W czwartek, 7 li­sto­pa­da br. zo­sta­nie przy­wró­co­na or­ga­ni­zacja ruchu, jaka obowią­zy­wa­ła przed 9  sierp­nia br. Ozna­cza to, że po­jaz­dy cię­ża­ro­we, po­ru­sza­ją­ce się au­to­stradą A 1 i ko­rzy­sta­ją­ce z ob­jazdu nie­ukoń­czonego jesz­cze mostu w Msza­nie, zjeż­dza­jąc wę­złem w Świer­kla­nach, po­ja­dą DW 932, także o­twar­tym od­cin­kiem przez Mar­klo­wi­ce i Wo­dzi­sław Ślą­ski, potem DK 78 do Cha­łu­pek. Zaś ob­jazd dla po­jaz­dów o­sobowych (i do­pusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej do 3,5 t) objazd od­by­wać się bę­dzie jak dotychczas przez DW 932 w Świer­kla­nach, DW 930 i DW 933 do Msza­ny.


Lokalizacja zdarzenia
2013-10-30

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl