Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Jak dochodzić odszkodowania za uszkodzenie pojazdu

Mijająca zima spowodowała wiele szkód w nawierzchniach dróg wojewódzkich. Nie można w pełni ocenić jeszcze ich zakresu, ale bieżąca kontrola stanu nawierzchni dróg administrowanych przez ZDW w Katowicach pokazuje, że ubytków jest dużo. Powstają one przede wszystkim na tych odcinkach, które nie były w ostatnich latach gruntownie remontowane, a jedynie doraźnie naprawiane.

Tam gdzie w ostatnich latach przeprowadzono kapitalne remonty konstrukcji drogi, ubytki nie występują. Dobrze to świadczy o standardach jakościowych jakich wymaga od wykonawców ZDW w Katowicach.

Nie wszystkie ubytki udaje się natychmiast załatać, stąd w czasie zimy i wiosny wzrasta liczba roszczeń o odszkodowanie za uszkodzone pojazdy.

Na stronie internetowej ZDW – www.zdw.katowice.pl, w zakładce „Zezwolenia i druki” znajduje się druk: „Zgłoszenie szkody” oraz stosowna informacja, dotycząca trybu załatwiania szkód powstałych w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Druk ten. można wykorzystać przy występowaniu z roszczeniami. Można też samodzielnie opisać okoliczności zdarzenia. Występując z roszczeniami należy dokładnie wskazać zwłaszcza miejsce zdarzenia, z odniesieniem do punktów charakterystycznych dla miejsca powstania szkody. Tak przygotowane wystąpienie można przesłać do ZDW, faksem lub pocztą.

Korespondencję wnosi się za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą, utworzoną na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie www formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym. Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym mają możliwość skorzystania z profilu zaufanego ePUAP, który obejmuje zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę posiadającą specjalne konto (konto użytkownika). Co istotne, gdy wnoszący roszczenia nie posiada podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, bądź profilu zaufanego ePUAP korespondencja powinna być złożona w tradycyjnej formie.

ZDW w Katowicach posiada polisę dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmującą zaspokajanie roszczeń wynikłych w  związku z zarządzaniem drogami wojewódzkimi. W przypadku szkód objętych polisą OC występujący z roszczeniem zwraca się do ubezpieczyciela poprzez ubezpieczonego, tj. ZDW w Katowicach. Pracownik ZDW przesyła zgłoszone roszczenia do ubezpieczyciela, celem wszczęcia procesu likwidacji szkody, o czym informuje się poszkodowanego. Następnie pracownicy ZDW prowadzą czynności wyjaśniające, po czym całość zgromadzonej dokumentacji przesyła się do ubezpieczyciela, który wydaje decyzję kończącą likwidację szkody.

W przypadku szkód nie objętych polisą ubezpieczeniową, ZDW rozpatruje zgłoszone roszczenia we własnym zakresie. W sprawach nietypowych wyżej przedstawiony sposób postępowania może ulec zmianie.

Sprawy dotyczące likwidacji szkód powstałych w pasie drogowym dróg wojewódzkich, pozostających w zarządzie ZDW, prowadzi Wydział Prawny. Więcej informacji uzyskać można  pod numerem tel. (32) 78-19-206.

 

2011-03-04

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl