Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

XX Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

W Opalenicy, od 18 do 20 października br. obradował XX Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, w którym uczestniczył także Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach.
Dyrektorzy zrzeszeni w Konwencie  dokonali analizy sytuacji w drogownictwie w poszczególnych województwach. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty prawne i finansowe realizacji zadań inwestycyjnych. 
Upoważniono Prezydium do wystąpienia do Konwentu Marszałków i parlamentarzystów z prośbą o zapewnienie w budżecie państwa (począwszy od 2012 roku) środków na budowę połączeń istniejącej sieci drogowej z autostradami i drogami ekspresowymi.

Zaproponowano podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowej i ekonomicznej, istniejących uwarunkowań oraz racjonalnych możliwości spełnienia narzuconych wymogów przy uwzględnieniu standardów stawianych krajom członkowskim Unii Europejskiej.
Konwent dyrektorów ZDW wystąpi do Konwentu Marszałków o poparcie zmian w przepisach opisujących procedury oceny oddziaływania na środowisko w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. Zmiany te ułatwiłyby bowiem realizowanie inwestycji drogowych bez szkody dla środowiska naturalnego.
Konwent sformułował także propozycje zmian  zapisów prawnych i ich interpretacji, które usprawnić mogą pozyskiwanie środków z Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dyrektorzy ZDW zwrócili także uwagę na duże znaczenie podnoszenia kwalifikacji pracowników zarządów dróg wojewódzkich, szczególnie w takich dziedzinach jak nowe technologie bitumiczne, znajomość przepisów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.  
Następne posiedzenie Konwentu odbędzie się w województwie podlaskim.

2010-10-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl